Vnesite za iskanje

Izolski občinski svet sprejel štiriletni lokalni program kulture

Na 19. redni seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki med drugim sprejeli predlog rebalansa proračuna občine za tekoče leto in lokalni program kulture za obdobje 2021–2025. Seznanili so se z idejo o umestitvi  garažne hiše na Lonko in potekom izgradnje gasilskega doma v Livadah.

 

Uvodoma se je občinski svet seznanil z idejo o umestitvi podzemne garažne hiše na Lonko. Kot glavni razlogi za novo parkirno hišo so bili navedeni preobremenitev parkirnih mest v poletnih mesecih, preobremenitev mestnega jedra s parkiranimi vozili in prometni zastoji v tem delu mesta ter pomanjkanje primernega prireditvenega prostora, ki bi ga lahko umestili nad parkirno hišo. V dveh podzemnih etažah bi lahko uredili štiristo parkirnih mest, predvsem za prebivalce starega mestnega jedra. S tem bi odprli možnost ureditve mirujočega prometa v mestnem središču. Občinski svet se je seznanil tudi s potekom izgradnje gasilskega doma v Livadah, ki bo pod svojo streho združil izolske gasilce in enoto civilne zaščite. Obstoječi prostori in lokacija niso optimalni, nov sodobno opremljeni objekt na strateško ugodni poziciji pa bo zagotavljal hitrejšo intervencijo. Izvajalec del, podjetje Finali, je že uveden v delo, dokončanje projekta pa je predvideno v osmih mesecih, torej še pred prihodnjim poletjem.

 

Svetnice in svetniki so obravnavali ter sprejeli v vednost dolgoročni razvojni načrt Obalnih lekarn Koper za obdobje 2021–2025.

 

V drugi obravnavi je občinski svet sprejel Lokalni program kulture Občine Izola 2021–2025, vključno z opredelitvijo do podanih pripomb in predlogov, pridobljenih v času javne obravnave. V sklopu prijave kandidature istrskih občin P. I. K. A. za evropsko prestolnico kulture 2025 se je pokazala potreba po sodobnem osrednjem kulturnem centru, ki bi zadostil potrebe vseh istrskih občin. Občina Izola je projekt izgradnje kulturnega centra uvrstila v lokalni program kulture občine 2021–25. Tridesetdnevna razprava je bila uspešna. Občina je pridobila številne pripombe in vključila vse vsebinske dodatne usmeritve. Med drugim je bilo spremenjeno ime načrtovanega centra iz Kulturnega centra Izola v Istrski kulturni center, prestavljen je bil tudi zaključek projekta na konec leta 2026. Lokalni program kulture predstavlja prvo strategijo kulture občine Izola, ki jo je strokovna skupina pripravljala dve leti in je napisana participatorno.

 

Sledila je prva obravnava spremenjenega in dopolnjenega predloga odloka o ustanovitvi JVIZ Vrtec Mavrica Izola, ki je bil posredovan v 15-dnevno obravnavo članom občinskega sveta.

 

V nadaljevanju je občinski svet v drugi obravnavi sprejel usklajeni predlog sprememb in dopolnitev odloka OPPN Šared.

 

Svetniki so sprejeli tudi spremenjeni in dopolnjeni odlok o predkupni pravici Občine Izola. Z novo prilogo odloka so določena degradirana območja, na katerih ima občina interes, da se jih uredi in razvija. Gre za območje IPA 8, južno od Tomažičeve ulice, med Morovo ulico in cesto v Simonov zaliv, ter območje zahodnega dela Livad.

 

Po tem je občinski svet sprejel dopolnjeni odlok za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.

 

Nadalje so svetniki v prvi obravnavi sprejeli predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN Šared, ki je bil poslan v 15-dnevno obravnavo.

 

Sledila je prva obravnava spremenjenega in dopolnjenega odloka o koncesiji za upravljanje in izgradnjo posameznih delov pristanišča (pomola A in B).

 

V okviru razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola je občinski svet Občine Izola potrdil ukinitev statusa javnega dobrega na nepremičnini, ki v naravi predstavlja zemljišče ob stavbi na Kosovi ulici 5 v Izoli.

 

Svetniki so se v okviru nadaljnjih točk razpolaganja z nepremičnem premoženjem strinjali z nakupom zemljišč, ki jih občina potrebuje za zagotovitev poplavne varnosti mesta z izgradnjo zadrževalnikov. Potrdili so tudi prodajo več manjših zemljišč na območju industrijske cone Ruda in v Jagodju v skupni vrednosti 60.547 evrov.

Občinski svet Občine Izola je nato sprejel še posamezni program prodaje finančnega premoženja v lasti Občine Izola, s katerim je predvidena prodaja kosovnih delnic družbe CPK, d. d. in investicijskih kuponov PSP Modra Linija v skupni ocenjeni vrednosti 46.995 evrov.

 

Sledil je sklep občinskega sveta o odpisu neizterljivih terjatev v skupnem znesku 113.200 evrov. Gre za zapadle terjatve, katerih izterjava ni več mogoča zaradi prenehanja oz. izbrisa družbe iz poslovnega registra (stečaj nad pravno osebo) in neizterljivosti terjatve zaradi neobstoja premoženja z naslova NUSZ, neplačanih najemnin za najem poslovnega prostora, najema javne površine in neplačanih sodnih stroškov.

 

Sprejet je bil rebalans proračuna Občine Izola za leto 2021 ter z njim uravnoteženi prihodki in odhodki. Z rebalansom je bilo treba nadomestiti izpad prihodka od prodaj nepremičnin z dolgoročnim zadolževanjem, s ciljem nemotene izvedbe načrtovanih strateških investicij.

 

Svetniki so sprejeli še predloge Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V Nadzornem odboru je bil razrešen član, ki je sam podal izjavo o razrešitvi. Imenovali so tudi predstavnike ustanovitelja v svet JVIZ OŠ Livade Izola, svet JVIZ SE-OŠ Dante Alighieri Isola – Izola in svet JVIZ OŠ Vojke Šmuc Izola.

Foto: Jaka Ivančič

 

Nazadnje je občinski svet podal mnenje o kandidatih za ravnatelja vrtca Mavrica.

Deli novico:
Oznake: