Vnesite za iskanje

Občina Ankaran v poletje vstopa z novo ureditvijo mirujočega prometa

Na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Ankaran so svetniki sprejeli novo ureditev mirujočega prometa, ki bo veljala v poletni sezoni. Obravnavan in sprejet je bil Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2019, svetniki pa so se v nadaljevanju seznanili tudi z novelacijo investicijskega programa za projekt »Čisto za Koper in Ankaran«, s Poročilom o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2019 ter s Poročilom o uporabi sredstev proračunske rezerve.

 

Svetniki Občinskega sveta Občine Ankaran so na svoji 10. redni seji obravnavali in sprejeli predlog urejanja mirujočega prometa v poletju 2020, s katerim Občina Ankaran pristopa k urejanju mirujočega prometa in ureja plačilo parkirnine na obstoječih parkiriščih. S tem ukrepom se želi zmanjšati pritisk na nekatere predele obale in s tem pripomoči tudi k spoštovanju ukrepov, povezanih s COVID-19. Gre za uvedbo javne službe na parkiriščih »Krajinski park Debeli rtič – osrednje parkirišče«, »Valdoltra-zahod«, »Valdoltra-vzhod« in parkirišču »ŠRP Sv. Katarina«, cilj uvedbe javne službe na navedenih parkiriščih pa je zagotovitev možnosti parkiranja za občane in za osebna vozila obiskovalcev kraja in kopališč oz. plaže v Valdoltri in Krajinskem parku Debeli rtič. Cilj uvedbe javne službe na parkirišču »ŠRP Sv. Katarina« pa je zagotovitev možnosti parkiranja obiskovalcem športno rekreacijskega parka ŠRP Sv. Katarina in pristanišča ter obale z osebnimi in dostavnimi vozili. »Vsem parkiriščem je skupen tudi cilj doslednejšega nadzora nad spoštovanjem parkirnega režima, posebno v Krajinskem parku pa gre dodatno za spoštovanje naravovarstvenih režimov. Z današnjim sprejetjem sklepa o ureditvi mirujočega prometa bodo tako v poletju 2020 vsa parkirišča v Ankaranu plačljiva, pri čemer so za občane Ankarana predvideni parkirni abonmaji. Nova ureditev parkiranja predstavlja začasno ureditev za čas poletja 2020 in se bo v prihodnje prilagajala potrebam kraja, prebivalcev in obiskovalcev«, so zapisali v sporočilu za javnost.

 

V nadaljevanju so se svetniki seznanili z Novelacijo investicijskega programa za skupni projekt Občine Ankaran in Mestne občine Koper »Čisto za Koper in Ankaran«, ki obsega tri aglomeracije: Bertoki, Škofije in Hrvatini, del slednje pa sega na območje Občine Ankaran. V Ankaranu se bodo dela izvajala v zaselku Kolombini, na Cesti na prisojo, v zaselku pod Vrhom, na delu Jadranske ceste, območju Ceste na Brido in na zgornjem delu Razgledne poti. Sočasno bo na območju Kolombinov, Ceste na prisojo, pod Vrhom in na delu Jadranske ceste urejena tudi meteorna kanalizacija, kar pa bo v celoti financirala Občina Ankaran. Skupno se bo v okviru projekta v Občini Ankaran na novo kanalizacijsko omrežje priključilo okoli 55 objektov in okoli 170 ljudi. Ocenjena skupna vrednost investicije znaša slabih 16 milijonov evrov z vključenim nepovračljivim DDV, izvedba gradbenih del pa je predvidena od oktobra 2020 do oktobra 2023. Svetniki so se seznanili s povečanjem potrebnih virov financiranja, do katerega je prišlo zaradi povečane ocenjene investicijske vrednosti gradenj za 159.629 evrov za celoten projekt, od tega znaša povečanje glede na sprejeti investicijski plan v letu 2019 za Ankaran 11.951 evrov. Občini Ankaran, ki bo uspela počrpati vsa dodeljena sredstva, na podlagi dogovora za razvoj regije (DRR) pripada 752.819 evrov evropskih in državnih nepovratnih sredstev, v projekt nove kanalizacije pa bo ob tem vložila še 436.282 evrov lastnih proračunskih sredstev.

 

Obravnavan in sprejet je bil Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2019, iz katerega izhajajo celotno realizirani prihodki v višini 8.341.682,57 evrov ali 98,22% sprejetega plana proračuna občine, pri čemer največji delež predstavljajo davčni prihodki (76%) in nedavčni prihodki (22%). Odhodki so bili realizirani v višini 7.652.442,13 evrov ali 82,52% sprejetega letnega plana proračuna za 2019, pri čemer največji del odhodkov predstavljajo tekoči transferi (39,03%), tekoči odhodki (38,92%), investicijski odhodki (18,97%) in investicijski transferi (3,08%). Občina Ankaran je tako v letu 2019 poslovala s presežkom v višini 689.240,44 evrov, skupni presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja občine iz preteklih let tako znaša že nekaj več kot 1,4 mio evrov.

 

Na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Ankaran so bili vsi sklepi sprejeti soglasno.

Deli novico:
Oznake: