Vnesite za iskanje

Tags:

Okolje Piran uspelo s predlogom

Ministrstvo za okolje in prostor je za lokalne skupnosti znižalo plačilo nadomestil za gradnjo podmorskih cevovodov z iztoki padavinskih odpadnih voda.

 

Javno podjetje Okolje Piran je februarja lani na Ministrstvo za okolje in prostor ter na Direkcijo RS za vode poslalo predlog za spremembo Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije, ki je bil pri državnih organih upoštevan in z objavo novega pravilnika v Uradnem listu št. 21/2021 tudi uradno sprejet.

 

Okolje Piran je pobudo za spremembo pravilnika poslalo 10.2.2020 z namenom oprostitve plačila nadomestila za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti RS za izvedbo varnih podmorskih izpustov, ki bi odpadne vode odvajali daleč proč od kopalnih območij. “Občina Piran in ostale obalne občine morajo biti kot večinski skrbniki slovenske obale in morja s strani države deležni razumnejše obravnave v poglavjih, ki se tičejo varovanja zdravja državljanov in absolutne javne koristi,” so predlog utemeljili na Okolju.

 

Nov pravilnik, ki bo pričel veljati 27.2.2021, med izjeme, za katere se plačuje nižje nadomestilo za služnosti, tako po novem uvršča tudi podmorske izpuste, za katere je prejšnji pravilnik predvideval izjemno visoka nadomestila za služnosti, ki so celo presegala višino celotne investicije.

 

Višina nadomestila za služnost za lokalne skupnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije bo odslej znašala torej pet odstotkov višine nadomestila v primerih:

– za gradnjo objektov javne infrastrukture, namenjenih izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ali odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ki prečkajo vodna in priobalna zemljišča v lasti države, če gradnja brez prečenja vodnega ali priobalnega zemljišča ni mogoča;

– za gradnjo podmorskih cevovodov z iztoki padavinskih odpadnih voda, ki so namenjeni izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode;

– pri neodplačnem prenosu zemljišč lokalnih skupnosti v last države, katerih upravljavec je ministrstvo, pristojno za vode, in gre za gradnjo objektov komunalne infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo, namenjenih izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ali odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

 

Celoten Pravilnik o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije, stran 1251, je objavljen v Uradnem listu RS št. 21/2021 z dne 12.1.2021 in si ga lahko preberete na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0430/pravilnik-o-metodologiji-za-dolocanje-nadomestil-za-sluznosti-na-vodnih-in-priobalnih-zemljiscih-v-lasti-republike-slovenije

Deli novico:
Oznake: